Avtale om frivillig arbeid ved Blues in Hell

1.0 AVTALENS GRUNNLAG

1.1 Avtalens bakgrunn og formål

Avtalen omhandler et frivillig arbeidsforhold mellom Blues in Hell, heretter kalt arrangør, og medarbeider, med tilhørende ansvar og rettigheter. Avtalen skal sikre tilfredsstillende arbeidsforhold for medarbeidere og god arrangementsavvikling for arrangør.

1.2 Virkeområde

Avtalen gjelder for Blues in Hell.

 

2.0 ARRANGØRS ANSVAR OG RETTIGHETER

2.1 Arrangørens ansvar

Arrangør skal gjøre alt for at medarbeider opplever frivillighetsarbeidet som givende og spennende, og at man får en god opplevelse. Arrangør har tegnet ulykkesforsikring.

2.2 Godtgjørelse

Frivillig arbeid er ulønnet dugnadsarbeid. Arrangør vil på linje med andre arrangører belønne den frivilliges innsats. Dette gjøres ut i fra følgende modell:

Frivillig innsats, totalt 10 timer, belønnes med festivalbillett til en kveld.

Frivillighet er et ansvar. Dersom den frivillige ikke stiller til avtalt arbeidsoppgave, og er uten dokumentasjon for godkjent fravær, skal billett returneres. Hvis dette ikke skjer, vil arrangør fakturere den frivillige for tildelt festivalbillett. Dette gjelder også frivillige som møter, men som tydelig sniker seg unna sine arbeidsoppgaver.

NB:Vi minner om at de som bevisst unnlater å møte, eller unnlater å gjøre de arbeidsoppgaver de er satt til å gjøre, påfører de andre frivillige ekstra arbeid!

Arrangør sørger for at den frivillige får mat og drikke under arbeidsperioden.

3.0 MEDARBEIDERS ANSVAR OG RETTIGHETER

3.1 Følge gjeldende lovverk og retningslinjer.

Herunder norske lover og arrangørs interne retningslinjer.

3.2 Følge fastsatt arbeidsinstruks og vaktliste

Herunder møte presis til arbeidsøktene. Ved gyldig frafall skal avdelingsleder gis beskjed tidligst mulig.
Uniformering og akkrediteringsskilt skal ikke benyttes når man ikke er på vakt.

3.3 Være edru i arbeidsøktene.

Medarbeider skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden.

3.4 Taushetsplikt

Medarbeider plikter å holde hemmelig det hun/han i forbindelse med arbeidsforholdet og arrangementet for øvrig får vite om noens personlige og/eller forretningsmessige forhold. Uttalelser til pressen skal ikke under noen omstendighet gis på vegne av arrangør.

 

4.0 SANKSJONER/OPPHØR AV AVTALEN

4.1 Arrangørs rettigheter

Dersom medarbeider ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalen, forbeholdes arrangør retten til å avslutte arbeidsforholdet, inndra eventuell godtgjørelse og eventuell verdi av benyttet godtgjørelse og/eller dokumenterte utgifter som følge av kontraktsbrudd tilbakebetalt.

4.2 Medarbeiders rettigheter

Dersom arrangør ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalen, kan arbeidsforholdet avsluttes med øyeblikkelig virkning. Dokumenterte kostnader som følge av kontraktsbrudd kan søkes tilbakebetalt. Erstatningsansvar vil behandles individuelt av oppdragsgiver.